Omgevingsvergunning


De omgevingsvergunning zorgt voor een versimpeling van de aanvraag voor vergunningen om te kunnen bouwen. Voorheen moest u nog voor verschillende vergunningen, zoals bouwvergunningen en milieu-
vergunningen, bij verschillende overheidsinstanties zijn. Al die vergunningen zijn per 1 oktober 2010 gebundeld in 1 vergunning:
de omgevingsvergunning.

Vergunningen binnen de omgevingsvergunning

De vergunningen voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu zijn opgenomen in de omgevingsvergunning. Dat zijn onder andere:

     Milieuvergunningen
     Bouwvergunningen
     Sloopvergunningen
     Monumentenvergunningen
     Huisvestingsvergunning
     Gebruiksvergunning
     Afvalbeschikking

In de omgevingsvergunning zijn ook wetten gebundeld van andere ministeries en verordeningen van provincies, gemeenten en waterschappen.   

Ontheffingen en toestemmingsvereisten ook in omgevingsvergunning.

Naast de verschillende vergunningen zijn ook de ontheffingen en andere toestemmingsvereisten zo veel mogelijk samengevoegd in de omgevings-
vergunning. Ook voor het in beroep gaan tegen een besluit over de vergunningsverlening geldt 1 beroepsprocedure.

En loket voor omgevingsvergunning    

Dit alles wordt ingediend bij 1 loket. Het loket is bij de gemeente, omdat de plaats van de activiteit, waarvoor een vergunning wordt aangevraagd, bepalend is.

WABO

De wet die invoering van de omgevingsvergunning regelt, heet de Invoeringswet Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

Kijk nu direct online of u een vergunning moet aanvragen KLIK HIER